پرواز rocktrons خاکستر

پرواز خاکستر - پایگاه خبری شاعربه جز باد سحرگاهی که شد دمساز خاکستر ؟ که هر دم می گشاید پرده ای از راز خاکستر به پای شعله رقصیدند و خوش دامن کشان رفتند کسی زان جمع دست افشان نشد دمس.پرواز rocktrons خاکستر,پرواز خاکستر - ه.الف.سایه - اشعار سایه - هوشنگ ابتهاجكنون در رستخیز عشق بين پرواز خاكستر! هنوز اين كنده را رويای رنگين بهاران است خيال گل نرفت از طبع آتشباز خاكستر من و پروانه را ديگر به شرح و قصه حاجت.

پرواز rocktrons خاکستر,پرواز خاکستر - پایگاه خبری شاعربه جز باد سحرگاهی که شد دمساز خاکستر ؟ که هر دم می گشاید پرده ای از راز خاکستر به پای شعله رقصیدند و خوش دامن کشان رفتند کسی زان جمع دست افشان نشد دمس.پرواز rocktrons خاکستر,پرواز خاکستر - ه.الف.سایه - اشعار سایه - هوشنگ ابتهاجكنون در رستخیز عشق بين پرواز خاكستر! هنوز اين كنده را رويای رنگين بهاران است خيال گل نرفت از طبع آتشباز خاكستر من و پروانه را ديگر به شرح و قصه حاجت.

درخواست نقل قول